Samferdsel i Vågan – Lofoten

For næringslivet i Vågan og Lofoten er god samferdsel en viktig faktor for å kunne drive lønnsom virksomhet. Fornyelsen av samferdselsløsninger i vår region har ikke stått i stil med den trafikkvekst vi har hatt, samferdsel oppleves derfor som et hinder for vekst i mange næringer i Lofoten.

Samferdsel – et hinder for vekst i mange næringer

For næringslivet i Vågan og Lofoten er god samferdsel en viktig faktor for å kunne drive lønnsom virksomhet. Fornyelsen av samferdselsløsninger i vår region har ikke stått i stil med den trafikkvekst vi har hatt, samferdsel oppleves derfor som et hinder for vekst i mange næringer i Lofoten.

Vågan Næringsforening, Vest-Lofoten Næringsforening og Destination Lofoten er enige om å samle kreftene for å arbeide aktivt for en raskest mulig utbedring/ utbygging av E10 på strekningene Fiskebøl – Å. Utbedringene og utbyggingen baseres på KVU E10 Fiskebøl – Å (2015).

Foreningene er enige om at i tiden frem til gode og fremtidsrettede samferdselsløsninger er på plass, skal vi arbeide for å opprettholde- og forbedre de samferdselstilbud Lofoten har i dag.

Betydelig trafikkvekst

KVU Lofoten beregnet en gjennomsnittlig trafikkøkning pr år på 1,2 %. Den faktiske målte trafikkveksten i perioden 2013 — 2018 er mellom 4 og 6 % pr år. For perioden fra 2018 til og med 2023 ligger den reelle veksten i års døgntrafikk gjennom Lofoten på 6,5 – 9%. Denne enorme trafikkveksten finner i hovedsak sted innenfor våre hovednæringer.

Innenfor fiskerinæringen og oppdrettsnæringen har transportbehovet økt kraftig de siste årene. Lofoten er vertsregion for store nasjonale og internasjonale fiskerikonsern som har investert flere hundre millioner i oppbygging av ferdigmatindustri i regionen. Dette har resultert i helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien med behov for tilførsel av råstoff fra hele Nord Norge til Lofoten, i hovedsak transportert inn til regionen på trailer, og med tilsvarende uttransport av ferdigvarer til kunder i hele Europa. Oppdrettsnæringen bidrar på lik linje med betydelig uttransport av oppdrettsfisk.

Reiselivsnæringen er i positiv utvikling i Lofoten, og har de senere år fått en vesentlig økt betydning for regionen. Reiselivsnæringen har hatt utfordringer med å tiltrekke seg gjester gjennom hele året, men vi ser i de senere år at besøket i skulder sesongene løfter seg raskt.

Andre næringer i Lofoten som har bemerket seg med stor vekst de senere årene er verkstednæringen, bygg- og anleggsbransjen og handelsnæringen. Flere av dagligvareforretningene (Rema 1000 og Coop Ekstra) fremstår i 2023 som de største i landet på måneds omsetning og årsomsetning). Samtlige av disse næringene skaper et betydelig behov for varetransport inn til Lofoten, nær 100 % går i dag på trailer.

E10 – Vi nærmer oss et metningspunkt

Denne årlige trafikkveksten har selvfølgelig ulike svingninger gjennom året, trafikkveksten er i sommermånedene formidabel og medfører i flere områder store trafikale utfordringer.

Dersom veksten fortsetter er det sannsynlig at dagens E10 på enkelte strekninger vil møte et metningspunkt rimelig raskt. Det er derfor viktig at en oppgradering av E10 fra Fiskebøl til Å gis en høy prioritet fra myndighetene.

Del:
Vi revitaliserer næringsforeningen med mål om å bygge ett topplag blant nord norske næringsforeninger. Målet om å bygge et topplag har blitt så godt mottatt, at flere aktører i næringslivet har sagt ja til å bli med på dette 2-årige prosjektet.
Vågan Næringsforening bidrar til julepyntede gater når julehandelen begynner.
Her finner du åpningstidene for Vågan julen 2022