For næringslivet i Vågan er god samferdsel en av de viktigste faktorene for å kunne drive lønnsom virksomhet, og for mange oppleves samferdsel som et hinder for vekst i bedriften.

Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 vedtatt følgende overordnende mål

for transportsektoren: Å tilby effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Statens vegvesen jobber i dag med å se på transportsystemet i Lofoten i en større og mer helhetlig sammenheng. Gjennom den planlagte konseptvalgutredningen (KVU) for E10 på strekningen Fiskebøl –Å skal det legges frem alternative måter for å korte inn og utvikle veien på strekningen. KVUen skal gi en bred faglig gjennomgang av transportsystemet, herunder vegnettet med ferger, kollektivtransport, sykkel, gående, lufthavner, havner, farleder og arealbruk.

Vågan næringsforening mener på grunnlag av dette at vi i vår kommune bør jobbe med hva som er vårt felles behov for samferdsel i fremtiden. Vågan Næringsforening har som mål å synliggjøre næringslivet og andre interessenters behov og synspunkter på vegstruktur og samferdsel i Vågan. Vi skal jobbe for at Vågan skal dra størst mulig nytte og fordeler av arbeidet som legges ned i KVUen. Prosjektet skal ha fokus på muligheter og utfordringer knyttet til by/senterperspektiv rundt Svolvær, og Svolvær og omegn som BA område.

Har du innspill til arbeidet med E10 Fiskebøl – Å?