Samferdsel – et hinder for vekst i mange næringer

For næringslivet i Vågan og Lofoten er god samferdsel en viktig faktor for å kunne drive lønnsom virksomhet. Fornyelsen av samferdselsløsninger i vår region har ikke stått i stil med den trafikkvekst vi har hatt, samferdsel oppleves derfor som et hinder for vekst i mange næringer i Lofoten.

Vågan Næringsforening, Vest-Lofoten Næringsforening og Destination Lofoten er enige om å samle kreftene for å arbeide aktivt for en raskest mulig utbedring/ utbygging av E10 på strekningene Fiskebøl – Å. Utbedringene og utbyggingen baseres på KVU E10 Fiskebøl – Å (2015). For strekningen Svolvær – Leknes støttes de løsninger som er anbefalt i rapporten «Framtidige transportløsninger for Lofoten, Ofoten og Vesterålen fra Avinor/ Statens Vegvesen (23. januar 2020).

Foreningene er også enige om at i tiden frem til gode og fremtidsrettede samferdselsløsninger er på plass, skal vi arbeide for å opprettholde- og forbedre de samferdselstilbud Lofoten har i dag.

Betydelig trafikkvekst

KVU Lofoten beregnet en gjennomsnittlig trafikkøkning pr år på 1,2 %. Den faktiske målte trafikkveksten i perioden 2013 — 2018 er mellom 4 og 6 % pr år. Denne enorme trafikkveksten finner i hovedsak sted innenfor våre hovednæringer.

Innenfor fiskerinæringen og oppdrettsnæringen har transportbehovet økt kraftig de siste årene. Lofoten er vertsregion for store nasjonale og internasjonale fiskerikonsern som har investert flere hundre millioner i oppbygging av ferdigmatindustri i regionen. Dette har resultert i helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien med behov for tilførsel av råstoff fra hele Nord Norge til Lofoten, i hovedsak transportert inn til regionen på trailer, og med tilsvarende uttransport av ferdigvarer til kunder i hele Europa. Oppdrettsnæringen bidrar på lik linje med betydelig uttransport av oppdrettsfisk.

Reiselivsnæringen er i positiv utvikling i Lofoten, og har de senere år fått en vesentlig økt betydning for regionen. Reiselivsnæringen har utfordringer med å tiltrekke seg gjester gjennom hele året.

Andre næringer i Lofoten som har bemerket seg med stor vekst de senere årene er verkstednæringen, bygg- og anleggsbransjen og handelsnæringen. Flere av dagligvareforretningene (Rema 1000 og Coop Ekstra) fremstår i 2019 som de største i landet på månedsomsetning og årsomsetning). Samtlige av disse næringene skaper et betydelig behov for varetransport inn til Lofoten, nær 100 % går i dag på trailer.

E10 – Vi nærmer oss et metningspunkt

Denne årlige trafikkveksten har selvfølgelig ulike svingninger gjennom året, trafikkveksten er i sommermånedene formidabel og medfører i flere områder store trafikale utfordringer.

Dersom veksten fortsetter er det sannsynlig at dagens E10 på enkelte strekninger vil møte et metningspunkt rimelig raskt. Det er derfor viktig at en oppgradering av E10 fra Fiskebøl til Å gis en høy prioritet fra myndighetene.

For næringsliv og befolkningen i Lofoten vil en ny storflyplass i regionen medføre langt enklere adkomst til Oslo, med tilknytning til internasjonalt rutenett, og ikke minst lavere billettpriser og kortere reisetid og derav sparte omkostninger.

Næringsarena Hålogaland består av de regionale næringsforeningene i Lofoten, Vesterålen, Harstad og Narvik.

Samarbeidet har resultert i høringsuttalelser vedrørende KVU E10, dobbeltspor på Ofotbanen, innspill til fylkesplanen og anbudskonkurransen på FOT-rutene i Nord-Norge for å nevne noen. Dette er viktige uttalelser for utviklingen av næringslivet i vår egen region.

Vågan Næringsforening er gjennom Lofoten Næringsforum representert i styringsgruppen og prosjektgruppen til Næringsarena Hålogaland

Vågan Næringsforening er medlem av Lofoten Næringsforum, en samarbeidsorganisasjon for alle næringsforeningene i Lofoten.

Gjennom Lofoten Næringsforum er Vågan Næringsforening representert i styringsgruppen til Ungdomsprosjektet, og kompetanseutvalget til Lofotrådet.

"Tenk før du handler" – er et prosjekt som arbeider for bevisstgjøring og synliggjøring omkring verdien av lokal handel!

Prosjektet skal synliggjøre verdien av å handle lokalt, og bevisstgjøre forbrukere, næringsliv og kommune på viktigheten av økt lokal handel.

Hvilke synergier skaper det for lokalsamfunnet at det blir økt fokus på lokal handel? Hvilket ansvar har bedriftene for å sørge for at forbrukerne skal ønske å kjøpe sine varer lokalt? Kan bedre service øke interessen for å handle lokalt kontra å handle på nett? Hvilke utfordringer står vi overfor dersom lokal handel får en nedgang?

Det skal gjennomføres handelsanalyser og forbrukerundersøkelser. Resultatene skal synliggjøres i presentasjoner, avisartikler, og holdningsskapende kampanjer i sosiale medier. I forbindelse med prosjektet skal også Årets servicebedrift i Vågan kåres.

varseltrekant

Samarbeid mellom næringsliv og skole har utviklet seg til å bli et viktig arbeidsområde for næringsforeningen.

Vi mener det er viktig at de unge i kommunen blir kjent med næringslivet og arbeidsmulighetene som finnes her. "Tenk smart - bli kjent lokalt" er blitt et viktig begrep i jobben mot ungdom, det er viktig at ungdommen som reiser ut for å studere er gode ambassadører for Vågan.

Vågan Næringsforening har, sammen med Ungdomsprosjektet "Bo i Lofoten ", jobbet for å få til et Traineeprogram i Lofoten.

Vågan Næringsforening deltar på Yrkes- og utdanningsmessa i Vågan.