Næringsarena Hålogaland består av de regionale næringsforeningene i Lofoten, Vesterålen, Harstad og Narvik.

Samarbeidet har resultert i høringsuttalelser vedrørende KVU E10, dobbeltspor på Ofotbanen, innspill til fylkesplanen og anbudskonkurransen på FOT-rutene i Nord-Norge for å nevne noen. Dette er viktige uttalelser for utviklingen av næringslivet i vår egen region.

Vågan Næringsforening er gjennom Lofoten Næringsforum representert i styringsgruppen og prosjektgruppen til Næringsarena Hålogaland

Vågan Næringsforening er medlem av Lofoten Næringsforum, en samarbeidsorganisasjon for alle næringsforeningene i Lofoten.

Gjennom Lofoten Næringsforum er Vågan Næringsforening representert i styringsgruppen til Ungdomsprosjektet, og kompetanseutvalget til Lofotrådet.

For næringslivet i Vågan er god samferdsel en av de viktigste faktorene for å kunne drive lønnsom virksomhet, og for mange oppleves samferdsel som et hinder for vekst i bedriften.

Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 vedtatt følgende overordnende mål

for transportsektoren: Å tilby effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Statens vegvesen jobber i dag med å se på transportsystemet i Lofoten i en større og mer helhetlig sammenheng. Gjennom den planlagte konseptvalgutredningen (KVU) for E10 på strekningen Fiskebøl –Å skal det legges frem alternative måter for å korte inn og utvikle veien på strekningen. KVUen skal gi en bred faglig gjennomgang av transportsystemet, herunder vegnettet med ferger, kollektivtransport, sykkel, gående, lufthavner, havner, farleder og arealbruk.

Vågan næringsforening mener på grunnlag av dette at vi i vår kommune bør jobbe med hva som er vårt felles behov for samferdsel i fremtiden. Vågan Næringsforening har som mål å synliggjøre næringslivet og andre interessenters behov og synspunkter på vegstruktur og samferdsel i Vågan. Vi skal jobbe for at Vågan skal dra størst mulig nytte og fordeler av arbeidet som legges ned i KVUen. Prosjektet skal ha fokus på muligheter og utfordringer knyttet til by/senterperspektiv rundt Svolvær, og Svolvær og omegn som BA område.

Har du innspill til arbeidet med E10 Fiskebøl – Å?

"Tenk før du handler" – er et prosjekt som arbeider for bevisstgjøring og synliggjøring omkring verdien av lokal handel!

Prosjektet skal synliggjøre verdien av å handle lokalt, og bevisstgjøre forbrukere, næringsliv og kommune på viktigheten av økt lokal handel.

Hvilke synergier skaper det for lokalsamfunnet at det blir økt fokus på lokal handel? Hvilket ansvar har bedriftene for å sørge for at forbrukerne skal ønske å kjøpe sine varer lokalt? Kan bedre service øke interessen for å handle lokalt kontra å handle på nett? Hvilke utfordringer står vi overfor dersom lokal handel får en nedgang?

Det skal gjennomføres handelsanalyser og forbrukerundersøkelser. Resultatene skal synliggjøres i presentasjoner, avisartikler, og holdningsskapende kampanjer i sosiale medier. I forbindelse med prosjektet skal også Årets servicebedrift i Vågan kåres.

varseltrekant

Samarbeid mellom næringsliv og skole har utviklet seg til å bli et viktig arbeidsområde for næringsforeningen.

Vi mener det er viktig at de unge i kommunen blir kjent med næringslivet og arbeidsmulighetene som finnes her. "Tenk smart - bli kjent lokalt" er blitt et viktig begrep i jobben mot ungdom, det er viktig at ungdommen som reiser ut for å studere er gode ambassadører for Vågan.

Vågan Næringsforening har, sammen med Ungdomsprosjektet "Bo i Lofoten ", jobbet for å få til et Traineeprogram i Lofoten.

Vågan Næringsforening deltar på Yrkes- og utdanningsmessa i Vågan.