Om foreningen

Vågan Næringsforening er en interesseorganisasjon for næringslivet i Vågan.

Foreningen skal drive lokalt næringspolitisk arbeid, og gjennom sin virksomhet bidra til formelle og uformelle relasjoner mellom bedrifter og lokalsamfunnet forøvrig. Næringslivets interesse står i fokus gjennom alle våre prosjekter og kommunikasjon.

bilde fra henningsvær havn

Foreningen arrangerer jevnlige samlinger med aktuelle temaer for medlemmer og næringslivet forøvrig for å skape dialog, og arenaer for nettverksbygging. I tillegg engasjerer foreningen seg i større og mindre saker som omhandler regional utvikling og samferdsel. Vågan Næringsforening skal være en naturlig samarbeidspartner for næringsforeninger, og næringsselskap i nærliggende regioner.

Vågan Næringsforening er hundre prosent eid av medlemsbedriftene, og er én av de største næringsforeningene i Lofoten. Driften av foreningen finansieres av medlemskontingent og prosjektmidler. Daglig leder har ansvaret for administrering og daglig drift av foreningen, medlemsaktiviteten foregår i hovedsak i prosjektgrupper. Prosjektene har ulike temaer innenfor næringsutvikling og påbegynnes og avsluttes fortløpende. Medlemsbedriftene deltar i prosjekter utfra interesser og behov.