toppbilde til infoskriv oktober 2022

Infoskriv oktober 2022

Tirsdag 29.november vil årets bedrift i Vågan bli kåret. Kåringen vil finne sted ved det årlige Konjunkturbarometeret som arrangeres av Sparebank1. Nærmere informasjon og invitasjon vil sendes ut når Sparebank1 har det klart.

Møteplasser

Månedlige kaffemøter – «Kaffetåren»

Fredag 28.oktober gjennomfører vi «Kaffetåren» hos Nordis Restaurant. Tidspunktet for det er satt fra 0830 til 0915 og er ment å være et godt alternativ til morrakaffen på jobb.

På denne «Kaffetåren» vil de lokale bankene være representert ved Werner Martinsen fra Sparebank 68 grader Nord, og banksjef Geir Bringsli og en bedriftsrådgiver fra Sparebank1.

Ansettelse av ny daglig leder

Vi er i prosess rundt ansettelse av ny daglig leder. Vi har annonsert og fått inn noen interessante søknader. Styret håper å ha på plass ny daglig leder innen årsskiftet.

Møteplasser

Tirsdag 29.november vil årets bedrift i Vågan bli kåret.

Kåringen vil finne sted ved det årlige Konjunkturbarometeret som arrangeres av Sparebank1. Nærmere informasjon og invitasjon vil sendes ut når Sparebank1 har det klart.

Hvis du har noen du mener fortjener denne prisen ber vi deg om å komme med forslag til oss. Siste frist for å foreslå noen er satt til fredag 11.november. Gi gjerne en kort begrunnelse hvorfor du mener at din kandidat fortjener prisen.

Send forslaget på mail til ansvarlig redaktør Anders Kristoffersen på anders@vaganavisa.no

Våganavisa vil komme med egen artikkel om denne saken.

Strategisk næringsplan for Vågan kommune

Vi er invitert til å sitte i en arbeidsgruppe der målet er å få ferdigstilt en strategisk næringsplan for Vågan kommune (Planprogram Kommunedelplan næring 2021 – 2033). 

Målet er å ha denne ferdigstilt i løpet av 2023.

Det legges opp til at næringslivet i stor grad skal involveres i dette arbeidet. Dette gjøres ved at Vågan kommune vil invitere næringslivet til å delta i bransjerelaterte grupper (handle, reiseliv, kultur, fiskeri/ havbruk, industri, entreprenør og landbruk).

Vågan Næringsforening har allerede spilt inn at det finnes en rekke kompetansebedrifter som faller utenom de angitte gruppene og at disse må også involveres i dette arbeidet.

Vi har også spilt inn at det i dette arbeidet også ses på det fremtidige energibehov knyttet opp mot egenproduksjon og leveringssikkerhet.

Rikets tilstand

Dette avsnittet er en fast spalteplass der vi ser på hva som skjer i næringslivet i Vågan. Vi vil måle «temperaturen» innenfor ulike bransjer og beskrive hva skjer av aktiviteter. I denne runden tar vi for oss hva som rørte seg innen reiseliv. Vi har fått daglig leder i Destination Lofoten, Line R Samuelsen til å si noen ord om status og prognoser for reiselivet i Vågan.

«Reiselivet i Lofoten var hardt rammet under pandemien, og det var stor optimisme knyttet til årets sesong, som til og med juni var bra.

Nå vurderer mange markedssituasjonen som svært usikker, og kanskje forverret situasjon de neste seks månedene. Dette bekrefter også medlemsundersøkelsen til NHO Reiseliv.Det er store variasjoner i bookinger fremover, og når det gjelder kurs- og konferansemarkedet/ bedriftsmarkedet så er heller ikke det like forutsigbart som tidligere. Flere nevner ketchup-effekten etter pandemien som slo positivt ut de første månedene, men at det nå, med mange andre og nye utfordringer, ikke vil ta seg opp igjen som håpet.

Ikke alt er helsvart, og den kommersielle overnattingsstatistikken for Vågan per august viser en positiv utvikling med i overkant av 236 500 gjestedøgn per august. Dette tangerer hele 2021, og ligger også godt over 2019 som er det året som regnes som siste «normalår». For Lofoten som helhet så er det så langt i år (jan.-aug.) registrert 448 412 kommersielle gjestedøgn mot 313 491 i fjor, noe som utgjør en økning på 43 % fra 2021.

De utenlandske gjestene er tilbake, mens nordmenn i år har valgt andre reisemål. Mange nordmenn har reist ut av landet. Tyskland er fortsatt det største utenlandske markedet, også i Vågan, fulgt av Sverige, Italia og Frankrike.

Per august er altså de kommersielle gjestedøgnene i Vågan godt over nivået i 2019. Også sommermånedene har hatt en økning fra 2019. Så kan statistikk leses kun som isolerte tall, men overnattingsstatistikken tar ikke med hele bildet. Etter juli, eller fellesferien i år, er tilbakemeldingen fra mange i næringen at dette har vært en annerledes sommer med en annen type gjester. Bussgruppene er tilbake, og det fyller senger, noe som er veldig bra. Men, mersalget på aktiviteter og restaurant har gått ned i juli. Dette kan skyldes mange faktorer, men utryggheten rundt økonomien kan nok være en medvirkende årsak».

Med hilsen
Espen Berg Knutsen
Daglig leder
Vågan Næringsforening

Del: