Infoskriv januar 2023

Godt nytt år.

Vi har kommet godt i gang med arbeidet for foreningen i 2023. Handlingsplanen og møteplanen for våre felles –  og interne møter er stort sett ferdig. Vi har hatt årets første styremøte med «planverket» for 2023 på sakslista. Foreløpig regnskap for 2022 og et forslag til budsjett for 2023 har vært oppe til diskusjon og vil bli behandlet på neste møte. 

Nytt fra foreningen.

Vi jobber sammen med Aurora Borealis med å revitalisere og friske opp nettsiden vår, slik at vi får ett litt mer moderne og tidsriktig uttrykk. Vi legger opp til at den nye siden blir en måte for oss å kommunisere aktiviteter ut til våre medlemmer og øvrige nærings aktører på. Slik blir det enkelt å skaffe seg oversikt og planlegge hvilke aktiviteter hver og en vil delta på. 

Siden vil også få en funksjon hvor medlemmer, og ikke medlemmer, kan melde seg på til møter, kurs, konferanser og sosiale Events. Slik får vi en oversikt over antall deltagere i forkant og kan tilrettelegge møteplassen. Der hvor det er nødvendig med en deltakeravgift, vil våre medlemmer ha en betydelig lavere andel enn ikke medlemmer. 

Interne møter.

Vi har hatt årets første møte med ordfører hvor vi diskuterte ulike temaer som næringslivet i Vågan står i. Vi ble enige om å legge en plan for månedlige møter med ordfører og næringssjef. Forslag til møteplanen vil bli oversendt en av de første dagene fra oss til ordfører. Her skal det utarbeides  saksliste for hvert møte. Vi vil fra vår side sette saksliste med ulike saker og tema som vi kan bidra våre medlemmer med, samt rette søkelys på de temaer som generelt har betydning for næringsutvikling i Vågan. 

Fellesmøter.

NHO – Nordland

10.01. ble det arrangert et felles teams – møte med lederne fra alle næringsforeningene i Nordland. På agendaen her kan nevnes: Trusselvurdering fra Heimevernet HV/14,  Aktivitetsplan for NHO Nordland (1.kvartal 23) – Samferdsel – Utdanning – Skatt –  avgift og Kraftnett blir prioriterte temaer i perioden.

Lofoten Næringsforum

13.01. hadde vi årets oppstartmøte, dette også på teams, med Lofoten Næringsforum. Her presenterte lederne i sine respektive næringsforeninger sine planer og aktuelle saker som det jobbes med i næringsforeningene rundt om i Lofoten.

Lofotrådet 

19.01. deltok vi på teamsmøte med Lofotrådet og Lofoten Næringsforum. Her var temaene: Miljøkrav i anskaffelser for Lofotkommunene – Samferdsel og NTP – Framtidas energiforsyning i Lofoten – Høring kysttorsk og hav deling i fisket etter torsk nord for 62. breddegrad.

Rekrutering og nye medlemmer.

Vi viderefører prosjekt «Opp av kaia» i 2023. Her står medlemsutvikling og rekrutering av nye medlemmer sentralt. Vi jobber med et oppsett som skal synligjøre det arbeidet vi gjør, og de fordelene hver enkelt medlem har av medlemskapet. Vi søker å «utvide» foreningen med ulike bransjefora, slik at interreserte medlemmer i større grad kan være med å legge premissene for vårt arbeid videre. Dette vil vi presentere på ett av de første «kaffetårmøtene» våre i februar. De forskjellige møtearenaene og tidspunkt vil vi legge ut på den nye nettsiden vår i løpet av første halvdel februar.

Kommende aktiviteter.

Energi og kraftforsyning er et hett tema om dagen. Det verserer mange teorier og oppfatninger om hvor mye dette kan og vil påvirke videre næringsutvikling i Lofoten. Vi leser i avisene at næringsaktører allerede opplever begrensninger for utvidelse og nyetableringer i regionen. Elmea har sendt ut pressemelding og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Med dette som bakteppe vil vi sammen med Elmea invitere til ett næringslivsmøte i Lofotkraft sine lokaler i Svolvær tirsdag 28.02.2023    kl 0900. Vi anbefaler at spørsmål som ønskes besvart sendes til oss på mail i forkant av møtet, slik at representantene fra Elmea kan få tid til å forberede seg, samt sette en struktur for møtet. Vi avslutter med en lett lunch.  

Påmeldingsinfo vil bli sendt medlemmene våre på e-post samt ligge på vår nettside.

Jeg ønsker å komme nærmere våre medlemmer og legger i disse dager en plan for medlemsbesøk til ulike medlemmer. Jeg blir også glad for å få tilbakemelding og innspill fra Dere. Jeg sitter på mitt kontor i lokalene over Du verden / Nordis og tar gjerne imot besøk.

Til slutt i denne infoen ønsker jeg alle våre medlemmer en riktig god februar, så sees og høres vi ved de ulike møteplassene.

Med hilsen

Thor Helge Jensen                                                                                      
Daglig leder                                                                                 
Vågan Næringsforening                                                           

Epost:  post@vagan-nf.no
Mobil   91534678
https://www.facebook.com/VaganNF
www.vagan-nf.no

Del: