Etablering av Regionalt Forum for Framtidsrettet Mobilitet

Tidenes første møte i regionalt forum for framtidsretta mobilitet i Lofoten markerer starten på et praktisk samarbeid om å utvikle Lofoten til en region skreddersydd for grønn transport.

Mer enn 40 personer deltok digitalt i etableringen og representerte både offentlig og privat sektor. NHOs Grønt Landtransportprogram ved Ingelin Noresjø, Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø og Statens Vegvesen ved Unni Gifstad innledet og lyttet til konstruktiv meningsutveksling om hva som må til for effektiv og framtidsretta transport i Lofoten. Blant deltakerne var representanter fra Nordland Fylkeskommune, Lofoten Avfallsselskap, Østbø, i tillegg til kommunale havner og næringsetater. Fra transport- og dagligvarebransjen deltok ASKO, Rema Distribusjon, Insula, Røst Sjømat, Saga Fisk, Tide Buss, Nor-Log, Rasmussen Transport og flere.  

Pådriver for klimasmarte løsninger 

Forumet skal fungere som en pådriver for innovative og klimasmarte transportløsninger og bidra til utvikling av brukervennlig infrastruktur, slik at Lofoten kan bli en modellregion for framtidsretta mobilitet. Gjennom dette forumet forsøker deltakerne å binde sammen teori og praksis, og ta sitt ansvar for å oppfylle både regionale og nasjonale klimaforpliktelser. 

Temaet for det første møtet var tilrettelegging for infrastruktur, og adresserte sentrale elementer som ressurstilgang og strømforsyning til transportsektoren, effektiv og koordinert planlegging av infrastruktur for døgnhvileplasser og energiløsninger.  

Innspill fra deltakerne omhandlet:  

  • tilstrekkelig strømforsyning til transportsektoren 
  • infrastrukturen for energiforsyning bør planlegges som døgn hvileplasser med nødvendig servicetilbud 
  • strategisk og formålstjenlig plassering av energistasjoner   
  • langsiktig planlegging i store utbyggingsprosjekter  
  • infrastruktur for landstrøm og lading i maritim sektor kan med fordel planlegges for å yte tjenester til landtransporten 
  • transportselskapenes egne ambisjoner, behov og utfordringer i det grønne skiftet 
  • planlegging for framtidsretta mobilitet kan bidra til økt bolyst og et mer attraktivt arbeidsmarked 

Forumet for framtidsrettet mobilitet i Lofoten kan bli en viktig plattform for tilrettelegging av infrastruktur for utslippsfri transport, og kan slik være et nyttig verktøy for næringslivet i Lofoten som frakter sjømat og turister til og fra det globale markedet. Ved å koble sammen transportsektoren i Lofoten, skaper forumet en plattform for diskusjon og implementering av bærekraftige transportløsninger.  

Sammen bygger vi grønn konkurransekraft i regionen og tar de første skrittene i retning av lavutslippssamfunnet. Og, med stor takk til engasjerte partnere og deltakere, er Lofoten godt posisjonert til å bli et stolt eksempel på bærekraftig utvikling og grønn mobilitet. 

Veien Videre 

Forumets neste møte er planlagt under Lofotkonferansen 14.-15. februar 2024, hvor ytterligere samhandling og konkrete tiltak vil bli utforsket. 
Kom gjerne med innspill til Lofoten De grønne øyene eller til Lofoten Næringsforening ved Thor-Helge Jensen.  

Del: