288 bedrifter i Lofoten bak felles krav

Et samlet næringsliv i Lofoten ber Stortinget prioritere en helhetlig utbygging av E10
gjennom Lofoten i kommende planperiode.

288 bedrifter i hele Lofoten har stilt seg bak innspill/brev fra et samlet næringsliv. Her kan du lese brevet som ble sendt.

Til
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité
Stortingsrepresentanter fra Nordland
Partiledere
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
E10 gjennom Lofoten – en forutsetning for videre vekst og verdiskaping i Lofoten
Et samlet næringsliv i Lofoten har et sterkt behov for ny E10 nå. Næringslivet i Lofoten er
krystallklar på behovet for ny og fremtidsrettet infrastruktur. E10 er hovedpulsåren gjennom
Lofoten, og for næringslivet er en oppgradering av veien en nødvendighet og et krav.
Stortinget må prioritere en sammenhengende utbedring av riksveien E10 gjennom Lofoten i
snarest.
E10 gjennom Lofoten. En investering for vekst og verdiskaping – ikke en utgift
E10 gjennom Lofoten mangler gul midtlinje og har gjennomgående dårlig standard. I en periode
der trafikken øker betydelig mer en forutsatt ønsker vi å uttrykke behovet for å få en
sammenhengende utbygging av E10 mellom Fiskebøl og Å i Lofoten.
I
forlengelsen av utbyggingen av Hålogalandsveien må det sees på en sammenhengende
utbygging av E10 gjennom Lofoten. Videre vil vi påpeke at delprosjektet Nappstraumen – Å av
Statens vegvesen er rangert som nr 3 av større prosjekter i nytte (NNB). Dette betyr at det for
samfunnet er en lite kostbar affære å realisere planene for strekningen.
Næringslivet og myke trafikanter
Lofoten er den regionen i Nordland med høyest andel ansatte i privat sektor, som består av et
transport intensivt næringsliv.
Lofoten har nøkternt anslått mer enn 1 million besøkende årlig, og er en merkevare og
reiselivs fyrtårn i nasjonal størrelse. Vi opplever en betydelig vekst og bare i årets tre første
måneder var veksten i besøkende over 40%. Dette medfører økt trafikk, krevende
fremkommelighet og flere farlige situasjoner. Som nasjonal sykkelrute skaper veien farlige
situasjoner både for de myke trafikantene og for andre som ferdes på veien.
Behovet for næringstransport av varer er betydelig, og vi fremhever spesielt fiskeri- og
havbruksnæringen som opplever uforutsigbarhet og redusert fremkommelighet. Grunnet skredfare
og ekstrem vær er E10 årlig stengt i perioder, noe som er til hinder for eksport og reduserer
samfunnssikkerheten. Dette koster bedriftene penger.
Tilrettelegging for vekst
En innkorting av strekningen Svolvær – Leknes vil bety én felles arbeidsmarkedsregion, og bidra til
økt jobbskaping og verdiskaping i regionen.
I
Lofoten har vi et fremtidsrettet næringsliv som står på egne ben. Stortinget kan sørge for at
utviklingen fortsetter ved å tilrettelegge for videre vekst gjennom en effektiv og fremtidsrettet
infrastruktur.
Vi viser også til Menons rapport fra 2020 . Rapporten viser tydelig at effektene av å binde
1
regionsentrene sammen til én arbeidsmarkedsregion har tydelig positive effekter for regionen.
Havnene Værøy, Røst og Ballstad
Fiskerinæring og tilstøtende næringer er avhengig av sikker og forutsigbar fremkommelighet. Vi er
derfor opptatte av at øykommunene Værøy og Røst får utbedret innseiling og havn i føreste
seksårsperiode, samt at Ballstad fiskerihavn planlegges med sikte på prioritering i neste rullering.

Del: